Menu

Nedenstående vedtægter er lagt på hjemmesiden d. 1. august 2012

Vedtægternes §2 "Repræsentantskab/skolekreds" er ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 7.maj 2008. Vedtægtsændringen kan ses HER

§1 
Hjemsted, formål og værdigrundlag. 
Stk. 1. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende under- Visnings-institution.
 
Stk. 2. Skolen er oprettet i 1932 0g har hjemsted i Rougsø Kommune. 

Stk. 3. Skolen ejer ejendommene: Vivild by matr. nr. 14 I beliggende: Nørregade 2 14 o Nørregade 4 14 m Nørregade 6 _ 14 s Nørregade 10 14 r Nørregade 20 14 d Langgade 33 14 b Langgade 35 2 b m. fl. (14 e, 14 æ, 14 k, 14 o, 14 y,) 
Langgade 37 18 o Højggaardsvej 4 18 m Højgaardsvej 5 18 a Højgaardsvej 6 Stadsborg, Koed matr. nr.1 M. Hovedvejen 113 c 

Stk. 4. Skolens formål er på Grundtvigs livssyn og skoletanker at holde efterskole - inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler. 

Stk. 5. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole - Værdigrundlag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole tilhører familien af frie efterskoler og højskoler. Grundtvigs skoletanker og livssyn og dele af Kolds tanker om skole danner baggrund 
for vores skolearbejde i dag. Det grundtvigske livssyn bygger på, at mennesket er godt nok, som det er. Vi skal opleve og forstå, hvad vi er rundet af, så vi i kraft af vores gods fra fortiden, får fragt til fremtiden. Skolesynet handler 
om livsoplysning. Kolds skoletanker handler om at være en personlig skole, hvor vi omgås eleverne, som vore egne børn med plads til forskellighed. Her danner den enkeltes livshistorie afsæt for videre udvikling af selwærd og 
personlighed. l livet på skolen er aktiv deltagelse og ansvar for små og store fællesskaber vigtige elementer i en hverdag, hvor samtale og ligeværd vægtes højt. Sammenhæng og nærhed vægtes højt i skolens dagligdag såvel som i skolens 
for- hold til lokalsamfund. Samarbejdet med de folkelige foreninger er naturligt, for at give eleverne lyst og interesse i at deltage i det frivillige arbejde efter opholdet på skolen. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole er dannelse og uddannelse samt frihed til for- skellighed, båret af ånd, vilje og fællesskab. 
 
§2 
Repræsentantskab / Skolekreds 
 
Stk. 1 Skolens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 27 medlemmer. Medlemmer af repræsentantskabet skal være myndige per- soner, som føler tilknytning til skolen. 

Stk. 2. Skolekredsen vælger blandt sine medlemmer 15 repræsentanter. På skole- kredsens ordinære årsmøde i januar/februar måned vælges hvert år 5 medlemmer til repræsentantskabet og 1 suppleant. Valget gælder for 3 år. Formanden for 
besty- relsen indkalder til årsmødet med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 3. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskoles elevforening udpeger 6 medlemmer til repræsenantskabet. 

Stk. 4. Medarbejderne ved Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole vælger 6 medlem- mer til repræsentantskabet. På medarbejdermødet i august måned vælges hvert år 2 repræsentanter til repræsentantskabet og 1 suppleant. valgperioden er 3 år. 
 
Stk. 5. Repræsentantskabet holder møde to gange årligt, et i april og et i oktober. Mødet i april er skolens generalforsamling, og skolens årsregnskab udsendes sam- men med indkaldelsen til generalforsamling. Medlemmerne har endvidere 
ret til indsigt i driftsanlægs- og Iikviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til r brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbej- dere har ret til indsigt i nævnte materiale. Desuden afholdes 
repræsentantskabs- møde, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Formanden for bestyrelsen/repræsen- tantskabet indkalder til møderne. Indkaldelse til møderne foregår pr. brev med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 6. Repræsentantskabet ansætter og afskediger skolens forstander/forstander- par efter indstilling fra bestyrelsen. 

Stk. 7. Repræsentantskabet skal godkende budgetter og det reviderede regnskab. 

Stk. 8. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed (undtagen § 11 og 13). 

Stk. 9. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, uden hensyn til antal mødte med- lemmer. Som medlem af skolekredsen kan optages myndige personer med interesse for og tilknytning til skolen. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen og 
kan indankes for generalforsamlingen, både af den, som bestyrelsen har afslået at optage og af et mindretal i bestyrelsen. valgbarhed og stemmeret opnås først efter et halvt års med- lemskab. Af medlemmerne opkræves 100,00 kr. ved 
indmeldelse. Medlemmer har ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Medlemmerne har adgang til på skole- kredsens årsmøde at afgive en stemme i forbindelse  
med valg af personer til repræ- sentantskabet. Opstilling og afstemning er altid skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Elever 'på skolen og skolens medarbejdere kan ikke være medlem af skolekredsen. 
 
§3 
Skolens drift. 
Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, ved betaling fra ele- verne, og ved midler, som skolen måtte komme i besiddelse af. 

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. 

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anven- des til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af  
undervisningsmateriale, bygge- foranstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 
 
§4 
Generalforsamlingen. 
Stk. 1. Generalforsamlingen består af repræsentantskabets medlemmer. 

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i nærværende vedtægter jf. §12 og træffer beslutning om skolens nedlæggelse jf. §13. 

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne. 
 
Dagsordenen: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
3. Forstanderen aflægger beretning. 
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
5. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. 
6. Genvalg kan finde sted. 
7. Valg af revisor. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 
 
Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrel- sen i hænde senest den 1. marts. Forslag bekendtgøres for medlemmerne sammen med indkaldelse til generalfor- samlingen. 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, skal afholdes inden 30 dage efter, at enten et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet  
skrift- ligt har krævet det. Dagsordenen skal foreligge samtidig med begæringen om afhol- delse af ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer jf. dog §13. 

Stk. 7. Der er altid skriftlig opstilling og afstemning. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlin- gen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 
 
§5 
Bestyrelsens sammensætning 
Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. 

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen (2 i 2004 og 3 i 2005 o.s.v.). Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. Medarbejdere ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller del- tage i valg af bestyrelsen. 

Stk. 4. Forstanderen og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 

Stk. 5. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre i danske mindretal i Sydslesvig. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand, der samtidig bliver repræsentantskabets formand og næstformand. 
 
Stk. 6. Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, skal vedkommende udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt. 
 
§6 
Bestyrelsens opgaver og ansvar. 
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske  
hensyn. Bestyrelsen er ansvar- lig over for repræsentantskabet. Bestyrelsen er også ansvarlig over for undervisningsmi- nisteren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. 

Stk. 2. Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet ansættelse og afskedigelse af forstanderen. Bestyrelsen ansætter og afskediger efter indstilling fra forstanderen de til skolen knyttede lærere. 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. . 

Stk. 5. Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus. 

Stk. 6. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksom- hed i forhold til skolens værdigrundlag. 

Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status jf. § 10. 

Stk. 8. Bestyrelsen underretter undervisningsministeriet om skolens nedlæggelse. 
 
§ 7. 
Bestyrelsens arbejde m.v. 
Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nød- vendigt- dog mindst 4 gange årligt. 

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles. 

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutnin- ger, herunder eventuelle afstemningsresultater, bliver ført til protokol. Ethvert med- lem kan få afvigende meninger indført i protokollen, som opbevares  
på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og deltager i afstemningen. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed erformandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og  
pant- sætning af fast ejendom dog ved kvalificeret stemmeflertal, 4/5 flertal. 

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. l øvrigt gælder bestem- melserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af  
konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. 

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til perso- ners eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I øvrigt  
gælder bestemmel- serne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. 

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmerne. 

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. 

Stk. 9. Bestyre|sen_fastsætter en forretningsorden. 
 
§8 
Skolens daglige ledelse 
Stk. 1. Forstanderen varetager den daglige ledelse af skolen og har det pædagogiske ansvar. 

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over en måned, skal der konstitueres en forstander. 

Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. 

Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere, bortset fra lærere, og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere. 

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 
 
§9 
Medarbejderråd 
Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. 

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningsloven kap. 2 om _ inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v. 

Stk. 3. Medarbejderrådets erklæring indhentes i følgende spørgsmål: - Fastlæggelse af skolens kursusterminer. - Fastlæggelse af skolens læseplaner. - Ansættelse og afskedigelse af forstander/lærer. - Ændring af skolens formålsparagraf og 
 fundats. - Forslag til ny- og ombygninger. - Bestyrelsens budgetforslag. I øvrigt henvises til ,,Samarbejdsaftale mellem bestyrelse og medarbejdere ved Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole". 
 
§10 
Regnskab og revision 
Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes og revideres hvert år inden 1. april. Regn- skabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regn- skab og revision af frie kostskoler. 

Stk. 2. Det reviderede regnskab bilagt revisionsprotokol skal være bestyrelsens medlemmer i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være underskrevet af alle bestyrelsens medlemmer inden det forelægges på generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medIemskab_af bestyrelsen, jf. §5. 

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 
 
§11 
Tegningsret 
Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen. 

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal, 4/ 5 flertal, af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formandens underskrift. 
 
§12 
Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet. 

Stk.2. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de vedtages med almindeligt flertal på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 
 
§13 
Nedlæggelse 
Stk. 1. Bliver det umuligt eller uønskeligt af fortsætte skolens drift, kan en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af repræsentantskabet stemmer for nedlæggelse, træffe beslutning om skolens ophør. Opnås et sådant flertal ikke, kan  
beslutningen om nedlæggelse træffes efter mindst i 14 dage på en ny generalforsamling med almin- - deligt flertal af de fremmødte medlemmer. 

Stk. 2. Skolen skal nedlægges, hvis den ophører med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsparagrafferne. 

Stk. 3. Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af undervisningsministeriet. 

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for at den økono- miske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med nedenstående. 

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.  
Disse vedtægter, der er vedtaget på skolens generalforsamling den 27.5. 2003 og på den ekstraordinære generalforsamling den 10.6. 2003, erstatter vedtægterne fra den 14.5. 1998 og den 28.5. 1998. ' Hans Dideriksen Birthe Holst (formand) 
 
(næstformand) Maren Marie Rasmussen Jens Krogsgaard Arne Ruby Nærværende vedtægter er godkendt i Undervisningsministeriet, institutions- . styrelsen, den 5. marts 2004. Henrik Thorsager